Regulamin

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie Radia Bajka (dalej „Stacja”), na fan page’u na portalu Facebook (dalej „fan page”) bądź na stronie internetowej www.radiobajka.pl (dalej „Strona Internetowa”).

Konkursy (zwane dalej „Konkursami”) są organizowane przez BAJKA – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI z siedzibą w Warszawie, kod 02-682, przy ul. Bokserskiej 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326807, NIP: 5272597032, REGON: 141787858, zwana dalej Organizator (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie tylko pod nadzorem i w obecności osób dorosłych (rodziców czy opiekunów) z wyłączeniem:

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursów,

ZASADY KONKURSÓW

1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji, fan page’u bądź na Stronie Internetowej. Na antenie Stacji, fanpage’u bądź na Stronie Internetowej będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:

a) zasady Konkursu,

b) rodzaj nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu,

c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić lub wysyłać SMS (format wysłania SMS; elementy oraz ich kolejność oraz koszt wysłania SMS) lub adres e-mail pod który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści lub formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

2. Konkurs w Radiu Bajka – blisko ucha Malucha organizowane są codziennie o dowolnych porach dnia na antenie oraz na Stronie Internetowej i fanpage’u.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego Słuchacza na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych i miejscowości, chyba że w tym samym momencie Słuchacz złoży zastrzeżenie przeciwne.

4. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu może zostać jego laureatem nie częściej niż raz na 2 tygodnie.

6. Stanowisko Organizatora jest rozstrzygające we wszelkich kwestiach spornych związanych z Konkursem.

7. Uczestnikowi, który złamie punkt 3 Regulaminu, nagrody zostaną anulowane.

8. Laureat Konkursu, w celu późniejszej weryfikacji swojej osoby, udostępnia prowadzącemu Konkurs swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. W przypadku odmowy podania w/w danych lub podania nieprawdziwych, Radio Bajka – blisko ucha Malucha ma prawo do anulowania nagród.

ODBIÓR NAGRÓD

1. Prowadzący Konkurs zobowiązany jest do poinformowania laureata o wygranej i udzielenia informacji dotyczącej odbioru nagrody.

2. Radio Bajka – blisko ucha Malucha nie dostarcza nagród za pomocą poczty bądź usług kurierskich do laureata mieszkającego na terenie Warszawy. Radio Bajka – blisko ucha Malucha dopuszcza możliwość wysyłki pocztowej nagród osobom spoza Warszawy.

3. Nagrody wydawane są w siedzibie Radia Bajka – blisko ucha Malucha wyłącznie w poniedziałki w godzinach 9:00 – 16:00 i w środy w godzinach 10.00 – 18.00 (wyłączając dni świąteczne) przy ulicy Bokserskiej 1 w Warszawie. Odbiór nagród odbywa się w terminie 2 tygodni od daty udziału w Konkursie.

4. Wygranych nagród Radio Bajka – blisko ucha Malucha nie wymienia na inne nagrody rzeczowe lub gotówkę.

5. Odbiór nagród odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych laureata. Osoba odbierająca nagrodę w zastępstwie laureata powinna przedstawić Radiu Bajka – blisko ucha Malucha pisemne upoważnienie z odręcznym podpisem laureata i numerem jego dowodu tożsamości.

6. Ewentualne roszczenia uczestników Konkursu wygasają w terminie 7 dni od zakończeniu Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu i zapowiedzi Konkursu , a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursów jest Organizator. Uczestnik danego Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane innym podmiotom trzecim, w celu wykonania przez nie obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w danym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz zapowiedzi Konkursu.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

5. Reklamacje w związku z danym Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

6. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Pytania w sprawie niedostarczenia wygranych Nagród należy przesyłać mailem na adres biuro@radiobajka.pl

8. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Znajdź nas!